.

.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI REZERWACJI USŁUG, ANULOWANIA REZERWACJI, POBYTU GOŚCI INDYWIDUALNYCH
Pałacu Łazienki II w Ciechocinku – dalej zwanym „Resortem”

Niniejszy dokument reguluje zasady: dokonywania oraz anulowania rezerwacji, dokonywania płatności za rezerwacje i potwierdzenia rezerwacji.

I. SPOSÓB DOKONANIA REZERWACJI

Rezerwacji wstępnej usług można dokonać poprzez:
a) telefoniczne zamówienie usługi
b) wysłanie zamówienia na usługę w formie pisemnej, faksem lub w formie elektronicznej (e-mail)
c) osobiste zamówienie usługi bezpośrednio w Recepcji
d) wypełnienie i podpisanie formularza rezerwacji na stronach internetowych: Gruper, Booking, HRS, Travelist, eTravel

Po dokonaniu rezerwacji wstępnej usługi zgodnie z procedurą opisana w pkt. od a) do c) powyżej, Resort  prześle na wskazany przez Państwa adres korespondencyjny, adres e-mail lub nr faksu dokument potwierdzający wstępną rezerwację.

Warunkiem koniecznym dla potwierdzenia rezerwacji jest uiszczenie zaliczki w wysokości 30% całkowitej wartości rezerwowanej usługi w ciągu 3 dni od dokonania rezerwacji (z podaniem numeru rezerwacji), o ile termin pobytu przypada wcześniej niż na 3 dni od daty dokonania rezerwacji; wpłata winna nastąpić od razu po założeniu rezerwacji wstępnej.

Zaliczka, o której mowa powyżej, winna być uiszczona na rzecz Resortu  w formie przelewu bankowego, gotówki lub w formie obciążenia karty kredytowej za pisemną zgodą Gościa na przesłanym Dokumencie Autoryzacyjnym.

Za datę dokonania zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Resortu
Wpłaty: nr rachunku bankowego

PKOBP 88 1020 4900 0000 8702 3143 4810

Rezerwacja nie uprawnia do skorzystania z usług w przypadku braku wpłaty zaliczki w określonym terminie podanym w dokumencie rezerwacyjnym lub zgodnie z zasadami jak wyżej.

W przypadku osobistego zakupu usługi bezpośrednio w Recepcji (rezerwacja i rozpoczęcie pobytu w tym samym dniu) – Gość jest zobowiązany opłacić usługę z góry gotówką lub kartą, w tym przypadku nie stosuje się wpłaty zaliczki.
Rezerwacje usług dokonanych za pomocą stron internetowych Gruper, Booking, HRS, Travelist, eTravel – obowiązuje rozliczenie wg. regulaminu sprzedającego pobyt w Resorcie. W przypadku opłacenia całości pobytu lub dopłaty do wniesionej zaliczki w Recepcji, należność opłacamy z góry w dniu przyjazdu. Rezerwacje z portali internetowych Recepcja dodatkowo będzie potwierdzać telefonicznie.

II. ANULOWANIE REZERWACJI

Istnieje możliwość anulowania rezerwacji, jednakże wyłącznie z ważnych powodów, uzasadnionych i udokumentowanych przez Gości pisemnie.

Warunki anulowania rezerwacji:

W przypadku rezygnacji z zarezerwowanej usługi Gość zostanie obciążony opłatą za rezygnację w wysokości:
1) 80 zł od rezerwacji – w przypadku rezygnacji z usługi  powyżej 21 dni przed planowanym przyjazdem
2) 50 % wartości zaliczki w przypadku rezygnacji z usługi  pomiędzy 14-tym a 20-tym dniem przed planowanym przyjazdem
3) 75 % wartości zaliczki w przypadku rezygnacji z usługi pomiędzy 7 –mym a 13-tym dniem przed planowanym przyjazdem
4) 100 % wartości zaliczki w przypadku rezygnacji z usługi na mniej niż 7 dni

5) Towary i usługi zafakturowane w poprzednim roku kalendarzowym nie podlegają zwrotowi, niezależnie od zapisu powyżej.

W przypadku braku anulowania rezerwacji usługi lub braku informacji o późniejszym przyjeździe Gościa (późniejszy przyjazd niż do godz. 18:00), Recepcja uznaje rezerwację Gościa za anulowaną, obciążając opłatą za usługę w wysokości 100% wartości zaliczki. Anulowanie usługi jak i informacja o późniejszym przyjeździe są skuteczne jedynie w formie pisemnej, faxowej lub e-mail.
III. DODATKOWE INFORMACJE

Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14:00
Doba hotelowa kończy się o godzinie 10:00

Rachunek za pobyt powinien zostać uregulowany z góry.

Vouchery prezentowe na pobyty wysyłane są do odbiorcy za dodatkową opłatą w kwocie 10 zł.

Możliwy jest pobyt z psem do 20 kg po wpłacie kaucji w wysokości 200 zł. Za pobyt psa pobierana jest dodatkowa opłata w wysokości 40 zł/dob.

Za bezpieczeństwo psa przebywającego na terenie Resortu nie ponosimy odpowiedzialności. Obchody realizowane są zawsze przy otwartych drzwiach do pokoi. Odstąpienie od czynności obchodu wymaga zgłoszenia przez Gościa z wyprzedzeniem 1 dnia na recepcji.

IV. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe naszych klientów przetwarzamy zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Załącznik informacyjny RODO publikujemy poniżej.

V. WŁAŚCIWOŚĆ SĄDOWA

Intencją Resortu jest polubowne rozstrzyganie sporów. W przypadku braku takich możliwości, sądem właściwym do rozstrzygania sporów między Gościem a Resortem jest Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim

DYREKCJA
Pałacu Łazienki II w Ciechocinku