.

.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI REZERWACJI USŁUG, ANULOWANIA REZERWACJI, POBYTU GOŚCI INDYWIDUALNYCH
Pałacu Łazienki II w Ciechocinku – dalej zwanym „Resortem”

Niniejszy dokument reguluje zasady: dokonywania oraz anulowania rezerwacji, dokonywania płatności za rezerwacje i potwierdzenia rezerwacji.

I. SPOSÓB DOKONANIA REZERWACJI

Rezerwacji wstępnej usług można dokonać poprzez:
a) telefoniczne zamówienie usługi
b) wysłanie zamówienia na usługę w formie pisemnej, faksem lub w formie elektronicznej (e-mail)
c) osobiste zamówienie usługi bezpośrednio w Recepcji
d) wypełnienie i podpisanie formularza rezerwacji na stronach internetowych: Gruper, Booking, HRS, Travelist, eTravel

Po dokonaniu rezerwacji wstępnej usługi zgodnie z procedurą opisana w pkt. od a) do c) powyżej, Resort  prześle na wskazany przez Państwa adres korespondencyjny, adres e-mail lub nr faksu dokument potwierdzający wstępną rezerwację.

Warunkiem koniecznym dla potwierdzenia rezerwacji jest uiszczenie zaliczki w wysokości 30% całkowitej wartości rezerwowanej usługi w ciągu 3 dni od dokonania rezerwacji (z podaniem numeru rezerwacji), o ile termin pobytu przypada wcześniej niż na 3 dni od daty dokonania rezerwacji; wpłata winna nastąpić od razu po założeniu rezerwacji wstępnej.

Zaliczka, o której mowa powyżej, winna być uiszczona na rzecz Resortu  w formie przelewu bankowego, gotówki lub w formie obciążenia karty kredytowej za pisemną zgodą Gościa na przesłanym Dokumencie Autoryzacyjnym.

Za datę dokonania zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Resortu
Wpłaty: nr rachunku bankowego

PKOBP 29 1020 4900 0000 8402 3352 5011

Rezerwacja nie uprawnia do skorzystania z usług w przypadku braku wpłaty zaliczki w określonym terminie podanym w dokumencie rezerwacyjnym lub zgodnie z zasadami jak wyżej.

W przypadku osobistego zakupu usługi bezpośrednio w Recepcji (rezerwacja i rozpoczęcie pobytu w tym samym dniu) – Gość jest zobowiązany opłacić usługę z góry gotówką lub kartą, w tym przypadku nie stosuje się wpłaty zaliczki.
Rezerwacje usług dokonanych za pomocą stron internetowych Gruper, Booking, HRS, Travelist, eTravel – obowiązuje rozliczenie wg. regulaminu sprzedającego pobyt w Resorcie. W przypadku opłacenia całości pobytu lub dopłaty do wniesionej zaliczki w Recepcji, należność opłacamy z góry w dniu przyjazdu. Rezerwacje z portali internetowych Recepcja dodatkowo będzie potwierdzać telefonicznie.

II. ANULOWANIE REZERWACJI

Istnieje możliwość anulowania rezerwacji, jednakże wyłącznie z ważnych powodów, uzasadnionych i udokumentowanych przez Gości pisemnie.

Rezerwację można przenieść jednorazowo (na termin przypadający nie dalej niż 12 miesięcy od pierwszej rezerwacji), bez ponoszenia dodatkowych kosztów, jednakże nie później niż 24h przed planowanym przyjazdem.
Jeżeli rezerwacja przeniesiona spotka się z rezygnacją wówczas datę przeniesienia uznaje się za datę rezygnacji.

W przypadku rezygnacji z zarezerwowanej usługi Gość zostanie obciążony opłatą za rezygnację w wysokości:

1) 80 zł od rezerwacji – w przypadku rezygnacji z usługi powyżej 21 dni przed planowanym przyjazdem;
2) 50 % wartości wpłaconej kwoty w przypadku rezygnacji z usługi pomiędzy 14-tym a 20-tym dniem przed planowanym przyjazdem;
3) 75 % wartości wpłaconej kwoty w przypadku rezygnacji z usługi pomiędzy 7 –mym a 13-tym dniem przed planowanym przyjazdem;
4) 100 % wartości wpłaconej kwoty w przypadku rezygnacji z usługi na mniej niż 7 dni;
5) Towary i usługi zafakturowane w poprzednim roku kalendarzowym nie podlegają zwrotowi, niezależnie od zapisu powyżej.

Jeżeli anulacja wynika bezpośrednio ze względów zdrowotnych Gościa, po dokonaniu rezygnacji i przesłaniu dokumentacji medycznej – warunki finansowe rezygnacji rozpatrzone będa indywidualnie (nie mniej korzystne dla Gościa, niż na zasadach powyżej).

W przypadku braku anulowania rezerwacji usługi oraz braku informacji o późniejszym przyjeździe Gościa, Recepcja uznaje rezygnacje Gościa z usługi obciążając opłatą za niewykorzystaną usługę w wysokości 100% wartości wpłaconej kwoty. Anulowanie usługi jak i informacja o późniejszym przyjeździe są skuteczne jedynie w formie pisemnej, faxowej lub e-mail.

III. DODATKOWE INFORMACJE

Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14:00
Doba hotelowa kończy się o godzinie 10:00

Rachunek za pobyt powinien zostać uregulowany z góry.

Vouchery prezentowe na pobyty wysyłane są do odbiorcy za dodatkową opłatą w kwocie 10 zł.

Możliwy jest pobyt z psem do 20 kg po wpłacie kaucji w wysokości 200 zł. Za pobyt psa pobierana jest dodatkowa opłata w wysokości 40 zł/dob.

Za bezpieczeństwo psa przebywającego na terenie Resortu nie ponosimy odpowiedzialności. Obchody realizowane są zawsze przy otwartych drzwiach do pokoi. Odstąpienie od czynności obchodu wymaga zgłoszenia przez Gościa z wyprzedzeniem 1 dnia na recepcji.

IV. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe naszych klientów przetwarzamy zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Załącznik informacyjny RODO publikujemy poniżej.

V. WŁAŚCIWOŚĆ SĄDOWA

Intencją Resortu jest polubowne rozstrzyganie sporów. W przypadku braku takich możliwości, sądem właściwym do rozstrzygania sporów między Gościem a Resortem jest Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim

DYREKCJA
Pałacu Łazienki II w Ciechocinku