Podniesienie konkurencyjności poprzez znaczącą dywersyfikację oferty usługowej w zakresie rehabilitacyjno-rekreacyjny

Cele projektu: Wdrożenie innowacji usługowej w skali kraju w zakresie wyspecjalizowanej działalności hotelarskiej opartej o usługi wypoczynkowo-rehabilitacyjne.

Osiągnięte efekty:Projekt pozwolił wprowadzić na rynek regionalny i krajowy 4 usługi o charakterze innowacyjnym i innowacyjne terapie kombinacyjne, oparte na bazie nabytych w ramach projektu unikalnych urządzeń rehabilitacyjnych.

Wydatki kwalifikowalne: 4 445 836,16 PLN

Dofinansowanie: 2 356 293,16 PLN

Wkład UE (EFRR): 2 356 293,16 PLN

Wartość ogółem: 4 834 125,00 PLN