Regulamin   konkursu na Fanpage’u

1. Konkurs odbywa się tylko na Fanpage’u Hotelu Pałac Łazienki II na Facebooku.                                             2. .Uczestnik Konkursu to wedle rozumienia niniejszego Reglaminu każda pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art.22 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.).
3. Nagrody przyznaje jury, subiektywnie wybierając najciekawsze odpowiedzi na pytanie konkursowe.
4. Nagrodą w konkursie jest zaproszenie dla dwóch osób na koncert zespołu Blake „Ocalić od zapomnienia. Największe przeboje Anny Jantar.”, który odbędzie się w Pałacu Łazienki II w Ciechocinku 5 czerwca 2017 r.
5. Nagrodę można odebrać w recepcji hotelu Pałac Łazienki II w Ciechocinku.
6. Można zamieścić tylko jeden komentarz i tylko on będzie brany pod uwagę przez jury.
7. Kliknięcia „lubię to” czy inne komentarze pod odpowiedzią konkursową nie będą brane pod uwagę przy wybieraniu zwycięzcy.
8. Konkurs trwa od 30 maja do 2 czerwca 2017 r. do godz. 10.00.                                                                         9. Ogłoszenie wyników konkursu i informacja o zwycięzcy zostaną podane za pośrednictwem Fanpage`u Hotelu Pałac Łazienki II na Facebooku 2 czerwca 2017 r. po godzinie 10.00.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad zabawy lub zmiany zwycięzcy w przypadku złamania regulaminu przez któregoś z uczestników konkursu.                                                                                               11. Każdy Uczestnik konkursu, biorąc w nim udział, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
12. Uczestnik, który wyraził zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych potwierdza zgodę na to, iż w razie wygranej, imię oraz pierwsza litera nazwiska zostaną ogłoszone na Fanpage’u Organizatora.
13. Organizatorem konkursu nie jest portal Facebook.

 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI REZERWACJI USŁUG

ANULOWANIA REZERWACJI, POBYTU GOŚCI INDYWIDUALNYCH
Pałacu Łazienki II
w Ciechocinku

Niniejszy dokument reguluje zasady: dokonywania rezerwacji, anulowanie rezerwacji, płatność za rezerwacje i ważność rezerwacji

I. SPOSÓB DOKONANIA REZERWACJI

Rezerwacji usług można dokonać poprzez:
a) telefoniczne zamówienie usługi
b) wysłanie zamówienia na usługę w formie pisemnej, faksem ,lub w formie elektronicznej (e-mail)
c) osobiste zamówienie usługi bezpośrednio w Recepcji
d) wypełnienie i podpisanie formularza rezerwacji na stronach internetowych: Gruper, Booking, HRS, Travelist, eTravel

Po dokonaniu rezerwacji usługi zgodnie z procedurą opisana w pkt. od a) do c) powyżej, Pałac Łazienki II w Ciechocinku prześle na wskazany przez Państwa adres korespondencyjny, adres e-mail lub nr faksu dokument potwierdzający rezerwacje, o którego podpisanie i zwrotne odesłanie w następnej kolejności poprosimy.

Warunkiem koniecznym dla dokonania wiążącej prawnie Pałacu Łazienki II w Ciechocinku rezerwacji usługi jest uiszczenie przez rezerwującego pobyt Gościa zaliczki w wysokości 30% całkowitej wartości rezerwowanej usługi w ciągu 3 dni od dokonania rezerwacji.

Zaliczka o której mowa powyżej, winna być uiszczona na rzecz obiektu w formie przelewu bankowego, gotówki lub w formie obciążenia karty kredytowej za pisemną zgodą Gościa na przesłanym Dokumencie Autoryzacyjnym

Za datę dokonania przedpłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego
Pałacu Łazienki II w Ciechocinku
Wpłaty: nr rachunku bankowego
PKO BANK POLSKI IBAN: PL 04 2490 0005 0000 4520 1785 5513

Rezerwacja nie zostanie gwarantowana w przypadku braku wpłaty zaliczki w określonym terminie podanym w dokumencie rezerwacyjnym

W przypadku osobistego zakupu usługi bezpośrednio w Recepcji (rezerwacja i rozpoczęcie pobytu w tym samym dniu) – Gość jest zobowiązany opłacić usługę z góry gotówka lub kartą, w tym przypadku nie stosuje się wpłaty zaliczki.
Rezerwacje usług dokonanych za pomocą stron internetowych Gruper, Booking, HRS, Travelist, eTravel – obowiązuje rozliczenie wg. regulaminu sprzedającego pobyt w Pałacu Łazienki II w Ciechocinku. W przypadku opłacenia całości pobytu lub dopłaty do wniesionej zaliczki w Recepcji, należność prosimy opłacać z góry w dniu przyjazdu. Rezerwacje z portali internetowych Recepcja dodatkowo będzie potwierdzać telefonicznie.

II. ANULOWANIE REZERWACJI

Istnieje możliwość anulowania rezerwacji, jednakże wyłącznie z ważnych powodów, uzasadnionych i udokumentowanych przez Gości pisemnie

Warunki anulowania rezerwacji:

W przypadku rezygnacji z zarezerwowanej usługi Gość zostanie obciążony opłatą za rezygnację w wysokości:
1) 50 zł od osoby – w przypadku rezygnacji z usługi  powyżej 21 dni przed planowanym przyjazdem
2) 50 % wartości zaliczki w przypadku rezygnacji z usługi  pomiędzy 14-tym a 20-tym dniem przed planowanym przyjazdem
3) 75 % wartości zaliczki w przypadku rezygnacji z usługi pomiędzy 7 –mym a 13-tym dniem przed planowanym przyjazdem
4) 100 % wartości zaliczki w przypadku rezygnacji z usługi na mniej niż 7 dni

W przypadku braku anulowania rezerwacji usługi, braku informacji o późniejszym przyjeździe Gościa, Recepcja uznaje rezygnacje klienta z usługi obciążając opłatą za niewykorzystaną usługę w wysokości 100% wartości zaliczki wpłaconej. Anulowanie usługi jak i informacja o późniejszym przyjeździe są skuteczne jedynie w formie pisemnej, faxowej lub e-mail.
III. DODATKOWE INFORMACJE

Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14:00
Doba hotelowa kończy się o godzinie 12:00

Rachunek za pobyt powinien zostać uregulowany z góry lub przed planowanym terminem zakończenia pobytu. Intencją Resortu jest zawsze polubowne rozwiązywanie wszelkich problemów związanych z realizacja niniejszych warunków i realizowanymi przez Resort świadczeniami.

DYREKCJA
Pałacu Łazienki II w Ciechocinku