Regulamin konkursu WYGRAJ WEEKEND W PAŁACU ŁAZIENKI II W CIECHOCINKU

I.Postanowienia ogólne

 1. Organizatorami konkursu, zwanego dalej Konkursem są Pałac Łazienki II Sanatorium Uzdrowiskowe w Ciechocinku oraz Portal e-kurort.pl
 2. Fundatorem nagród w konkursie jest Pałac Łazienki II Sanatorium Uzdrowiskowe w Ciechocinku, ul. Raczyńskich 6, 87-720 Ciechocinek.
 3. Konkurs trwa od dnia 12 marca do dnia 22 kwietnia 2018 r.
 4. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 23 kwietnia 2018 r.
 5. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Dostarczanie nagród w Konkursie odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 6. Konkurs nie stanowi loterii promocyjnej w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2009r., Nr 201, poz. 1540 z późn.zm.).
 7. Konkurs jest przedsięwzięciem z zakresu kultury, ma na celu promocję walorów kulturowych i turystycznych regionu.
 8. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i wyraża zgodę na jego postanowienia.
 1. II. Warunki uczestnictwa w konkursie oraz zadanie konkursowe
 2. Konkurs jest ogłoszony i prowadzony na portalu e-kurort.pl oraz na profilu Kurort Polski na profilu społecznościowym Facebook.
 3. W dniu 12 marca na portalu e-kurort.pl oraz na profilu Kurort Polski na portalu Facebook opublikowany zostanie post z zadaniem konkursowym.
 4. Zadanie konkursowe polega na stworzeniu i przesłaniu na adres e-mail Pałacu Łazienki II tekstu – dowolnej formy literackiej na temat „Dlaczego chciałbyś przyjechać do Pałacu Łazienki II w Ciechocinku?”.
 5. Zgłoszenie konkursowe przyjmowane będą wyłącznie w języku polskim. Organizator dopuszcza kreatywność w zakresie wyboru językowej formy artystycznej.
 6. Organizator nie dopuszcza użycia w wypowiedzi pisemnej treści w jakikolwiek sposób łamiących obowiązujące prawo, a w szczególności słów powszechnie uznawanych za obraźliwe, wulgaryzmów, treści pornograficznych, propagujących alkohol i inne środki odurzające, obrażających osoby publiczne lub innych użytkowników serwisu, nawołujących do nienawiści na tle etnicznym, rasowym, religijnym, obrażających inne narodowości, religie, mniejszości seksualne, osoby o odmiennej płci, kolorze skóry i orientacji seksualnej. Niedopuszczalna jest także publikacja treści stanowiących naruszenie praw autorskich.
 7. W przypadku publikacji zgłoszenia konkursowego zawierającego treści, o których mowa w pkt. 2.7 Organizator zastrzega sobie prawo do niezwłocznego usunięcia takiego zgłoszenia.
 8. Zgłoszenia konkursowego uczestnicy dokonują poprzez wysłanie e-maila na adres marketing@lazienkiresort.com. Oprócz odpowiedzi na pytanie konkursowe, uczestnik konkursu musi podać: swoje imię i nazwisko oraz numer telefonu.
 9. Każdy Uczestnik w czasie trwania Konkursu może przesłać tylko jedno zgłoszenie.
 10. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, które ukończyły 18 rok życia.
 11. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, a także małżonkowie, krewni i powinowaci tych osób.
 12. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie tych osób, które nie przestrzegają postanowień Regulaminu.
 13. Udział w Konkursie i podanie związanych z udziałem danych jest całkowicie dobrowolne.
 14. Uczestnik konkursu poprzez wzięcie udziału w konkursie wyraża zgodę, aby jego adres e-mailowy oraz numer telefonu był wykorzystywany przez Organizatora na potrzeby realizacji konkursu, informowania o jego wynikach oraz kontaktu związanego z wydaniem nagród.

III. Nagrody w konkursie

 1. Nagrodą w konkursie jest voucher weekendowy dla dwóch osób, który obejmuje:
 • 2 noclegi dla dwóch osób
 • niespodziankę na powitanie – butelkę wina oraz słodką niespodziankę w pokoju
 • 2 wyśmienite śniadania dla 2 osób
 • 2 romantyczne kolacje w blasku świec z kieliszkiem wina i deserem
 • masaż 30-minutowy dla każdej dorosłej osoby
 • zabawę na wieczorkach tanecznych z muzyką na żywo
 • darmowy parking
 • dostęp do darmowego Wi-Fi
 1. Nagrodę należy zrealizować w ciągu 6 miesięcy od daty zakończenia konkursu
  (z wyłączeniem świąt oraz długich weekendów).
 2. Zdobywca nagrody nie może żądać wymiany nagrody na jej równowartość pieniężną, ani na nagrodę innego rodzaju. Zdobywca nagrody nie może przenieść prawa do odbioru nagrody na podmiot trzeci bez uprzedniej wyraźnej zgody Organizatora wyrażonej pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
 3. Zasady przyznawania i wydawania nagród w Konkursie
 4. Wybór laureatów konkursu przeprowadzony zostanie przez powołaną przez Organizatora komisję konkursową. Z pracy komisji konkursowej sporządzony zostanie protokół.
 5. Komisja konkursowa składać się będzie z trzech przedstawicieli Organizatora (Przewodniczący, Sekretarz Komisji, Członek Komisji).
 6. Komisja konkursowa dokona oceny prawidłowo nadesłanych zgłoszeń przyznając odpowiednią ilość punktów za spełnienie następujących kryteriów:                                                                                           a) nawiązanie w treści zgłoszenia do oferty Pałacu Łazienki II (1-5 pkt.);                                                    b) przedstawienie korzyści wynikających z pobytu w Pałacu Łazienki II w Ciechocinku (1-5 pkt.);                  c) nawiązanie w treści zgłoszenia do atrakcji i walorów turystycznych regionu ciechocińskiego (1-5 pkt.);    d) poprawność stylistyczna i językowa (1-2 pkt.).
 7. Autorowi pracy konkursowej, która otrzyma najwyższą liczbę punktów, przyznana zostanie nagroda w konkursie.
 8. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi na portalu e-kurort.pl oraz na profilu społecznościowym Kurort Polski na Facebooku.
 9. Nagroda zostanie wysłana Zwycięzcy na podany przez niego adres pocztowy.
 10. Postanowienia końcowe
 11. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych podanych w związku z Konkursem.
 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych lub danych innej osoby.
 13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami Konkursu wynikające z przyczyn niezależnych od niego.
 14. Przetwarzanie danych osobowych uczestników Konkursu następuje zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do ich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania.

 

 

 

 


 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI REZERWACJI USŁUG

ANULOWANIA REZERWACJI, POBYTU GOŚCI INDYWIDUALNYCH
Pałacu Łazienki II
w Ciechocinku

Niniejszy dokument reguluje zasady: dokonywania rezerwacji, anulowanie rezerwacji, płatność za rezerwacje i ważność rezerwacji

I. SPOSÓB DOKONANIA REZERWACJI

Rezerwacji usług można dokonać poprzez:
a) telefoniczne zamówienie usługi
b) wysłanie zamówienia na usługę w formie pisemnej, faksem ,lub w formie elektronicznej (e-mail)
c) osobiste zamówienie usługi bezpośrednio w Recepcji
d) wypełnienie i podpisanie formularza rezerwacji na stronach internetowych: Gruper, Booking, HRS, Travelist, eTravel

Po dokonaniu rezerwacji usługi zgodnie z procedurą opisana w pkt. od a) do c) powyżej, Pałac Łazienki II w Ciechocinku prześle na wskazany przez Państwa adres korespondencyjny, adres e-mail lub nr faksu dokument potwierdzający rezerwacje, o którego podpisanie i zwrotne odesłanie w następnej kolejności poprosimy.

Warunkiem koniecznym dla dokonania wiążącej prawnie Pałacu Łazienki II w Ciechocinku rezerwacji usługi jest uiszczenie przez rezerwującego pobyt Gościa zaliczki w wysokości 30% całkowitej wartości rezerwowanej usługi w ciągu 3 dni od dokonania rezerwacji.

Zaliczka o której mowa powyżej, winna być uiszczona na rzecz obiektu w formie przelewu bankowego, gotówki lub w formie obciążenia karty kredytowej za pisemną zgodą Gościa na przesłanym Dokumencie Autoryzacyjnym

Za datę dokonania przedpłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego
Pałacu Łazienki II w Ciechocinku
Wpłaty: nr rachunku bankowego

ALIOR BANK S.A.
04 2490 0005 0000 4520 1785 5513

Rezerwacja nie zostanie gwarantowana w przypadku braku wpłaty zaliczki w określonym terminie podanym w dokumencie rezerwacyjnym

W przypadku osobistego zakupu usługi bezpośrednio w Recepcji (rezerwacja i rozpoczęcie pobytu w tym samym dniu) – Gość jest zobowiązany opłacić usługę z góry gotówka lub kartą, w tym przypadku nie stosuje się wpłaty zaliczki.
Rezerwacje usług dokonanych za pomocą stron internetowych Gruper, Booking, HRS, Travelist, eTravel – obowiązuje rozliczenie wg. regulaminu sprzedającego pobyt w Pałacu Łazienki II w Ciechocinku. W przypadku opłacenia całości pobytu lub dopłaty do wniesionej zaliczki w Recepcji, należność prosimy opłacać z góry w dniu przyjazdu. Rezerwacje z portali internetowych Recepcja dodatkowo będzie potwierdzać telefonicznie.

II. ANULOWANIE REZERWACJI

Istnieje możliwość anulowania rezerwacji, jednakże wyłącznie z ważnych powodów, uzasadnionych i udokumentowanych przez Gości pisemnie

Warunki anulowania rezerwacji:

W przypadku rezygnacji z zarezerwowanej usługi Gość zostanie obciążony opłatą za rezygnację w wysokości:
1) 50 zł od osoby – w przypadku rezygnacji z usługi  powyżej 21 dni przed planowanym przyjazdem
2) 50 % wartości zaliczki w przypadku rezygnacji z usługi  pomiędzy 14-tym a 20-tym dniem przed planowanym przyjazdem
3) 75 % wartości zaliczki w przypadku rezygnacji z usługi pomiędzy 7 –mym a 13-tym dniem przed planowanym przyjazdem
4) 100 % wartości zaliczki w przypadku rezygnacji z usługi na mniej niż 7 dni

W przypadku braku anulowania rezerwacji usługi, braku informacji o późniejszym przyjeździe Gościa, Recepcja uznaje rezygnacje klienta z usługi obciążając opłatą za niewykorzystaną usługę w wysokości 100% wartości zaliczki wpłaconej. Anulowanie usługi jak i informacja o późniejszym przyjeździe są skuteczne jedynie w formie pisemnej, faxowej lub e-mail.
III. DODATKOWE INFORMACJE

Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14:00
Doba hotelowa kończy się o godzinie 12:00

Rachunek za pobyt powinien zostać uregulowany z góry lub przed planowanym terminem zakończenia pobytu. Intencją Resortu jest zawsze polubowne rozwiązywanie wszelkich problemów związanych z realizacja niniejszych warunków i realizowanymi przez Resort świadczeniami.

DYREKCJA
Pałacu Łazienki II w Ciechocinku